Roseberry's Martial Arts Center Hombu Dojo: Chester, Va.

Shorei-Kan SRK Karate Dojo
A family-oriented school
Chester, Virginia
(402) 890-9988, (571) 438-2901

John Roseberry-Shihan Sho-Rei-Shobu-Kan Lineage
Head instructor John Roseberry-Shihan
10th Dan Okinawan Goju-Ryu Karatedo, 8th Dan Judo, 5th Dan Daitoryu Aikijujitsu, 3rd Dan Aikido